0

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Giriş Yap

Kullanıcı Sözleşmesi

YOR KOZMETİK KİMYA ESANS SAN VE TIC LTD ŞTİ ŞİRKETİ BAYİ SÖZLEŞMESİ

 

Cevizli Mh Kümbet Sk no 3 içkapı no 5 maltepe  İstanbul adresinde mukim YOR KOZMETİK KİMYA ESANS SAN VE TIC LTD ŞTİ (sözleşmede “Şirket” olarak ifade edilecektir.) ile Satıcı aralarında aşağıdaki hususlarda anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

 

1. GENEL ESASLAR

 

1.1. Satıcı, Şirket’in vekili, acentesi, ticari mümessili veya 4857 sayılı İş Kanunu anlamında çalışanı değildir. Bu nedenlerle Şirket Satıcı’nın haksız fiil, vergi, SSK gibi borç ve mükellefiyetlerinden sorumlu değildir.

 

1.2. Satıcı, Şirket adına herhangi bir taahhüde girmek ve hukuki işlem yapmak yetkisine sahip değildir. Satıcı yanlış veya yanıltıcı temsilde bulunamaz.

 

1.3. Satıcı, bu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkasına devredemez.

 

1.4. Şirket ile Satıcı arasında bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Şirket’in Satıcı’ya ürün satma zorunluluğunu ya da Satıcı’nın mutlaka Şirket’ten ürün alma zorunluluğunu doğurmaz.

 

1.5. Satıcı’ya verilmiş olan başlangıç paketinin içindeki bütün malzemeler ve içerikleri ile Başarı Adımları 2,3,4 , Etik Kuralları Talimatnamesi,  panoramalar ve temsilci mektuplarında yer alan vb tüm dökümanlarda Satıcı’ya  iletilen yer alan kurallar ve yükümlülükler sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.

 

2. SATIŞ ESASLARI

 

2.1. Şirket münhasıran kendisinin belirleyeceği iskontoyu sözleşme süresince Satıcı’ya uygulayacaktır. Uygulanan indirimler hakkediş olarak
satıcıya yansıtılıp gider pusulası düzenlenerek ödenecek ya da satıcı
komisyon faturası keserek tahsil edebilecektir.Şirket belirli zamanlarda bu oranı değiştirme hakkına sahip olacaktır. Satıcı kendisine bazı özel kampanya dönemlerinde uygulanacak farklı iskonto oranlarına dayanarak bazı isteklerde bulunma hakkına sahip değildir.

 

2.2. Satıcı, siparişleri sadece nihai tüketici olan müşterilerine satmak üzere alır. Bu nedenle, tekrar satılmak üzere ticari işletmelere satış yapması sözleşmeye aykırılık teşkil eder.

 

3.ÖDEMELER

 

3.1. Satıcı, Şirket’e olan borcunu, Şirket’in kendisine kestiği faturada belirtilen vadede ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, Şirket’e olan borçlarını öngörülen vadede ödemeye titizlik göstermekle beraber, Şirket doğacak gecikmelerden kaynaklanan vade farklarından (vade farkı faturada belirtilen oranda olacaktır) ve diğer harcamalardan sorumlu değildir. Bu kalemlerin ödenmesi de Satıcı’nın yükümlülüğüdür.

 

3.2. Satıcı, daha önce kabul edilen siparişlere ait ödemeyi gerçekleştirmediği taktirde Şirket’in bir sonraki siparişi kabul etme ve sevk etme zorunluluğu yoktur.

 

3.3. Şirket, Satıcı’nın olan ya da olabilecek borçlarına karşılık teminat isteme hakkına sahiptir. Satıcı da istenen teminatı vermekle yükümlüdür.

 

4. SATICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Satıcı, gerek Şirket ile ilgili bilgileri, gerekse satış konularında kendisine verilecek bilgileri üçüncü kişilere açıklayamaz.

 

4.2. Satıcı’nın Şirket’ten aldığı ürünlerin satılmasından elde ettiği gelirle ilgili vergi ve diğer yasal yükümlülükler tamamen kendisine ait olup, bu konuda Şirket’ten hiçbir talebi olamaz.

 

4.3. Satıcı’nın tüketici ile yazılı bir sözleşme yapması (sipariş defteri) ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermesi yasal bir yükümlülük olup, Satıcı’nın bu yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunludur.

 

4.4 Satıcı, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan panoramalar ve temsilci mektuplarında vb. tüm dokümanlarda kendisine iletilen yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve bu dokümanlarda kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

Şirket veya Satıcı, hiçbir şarta bağlı olmadan sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler.

 

Her iki taraf da fesih nedeni bildirmek zorunda değildir. Sözleşme iki taraftan birince belirtilen şekilde feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır. Ancak fesih tarihinde bir tarafın diğer tarafa bir borcu bulunmakta ise, borçlu borcunu bir vade öngörülmüş olsa dahi fesih tarihi itibariyle kapatmak zorundadır. Şirket’in ağır ihmal ve kusuru halleri hariç olmak üzere Satıcı sözleşmenin feshinden dolayı Şirket’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edemez. 

 

6. TEBLİGAT

 

Sözleşmenin başlangıç kısmında yazılı adresler tarafların kanuni ikametgahı olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Şirket tarafından Satıcı’nın sözleşmedeki adresine yapılan bildirim kendisine ulaşmasa da tebliğ edilmiş sayılacaktır.

 

7. YETKİ ŞARTI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

 

Gerek bu sözleşmeden çıkacak ihtilafların hallinde, gerekse sözleşmenin tarafları arasında çıkacak diğer uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Şirket defter ve kayıtları HUMK 287. maddesi gereğince tek delil olarak kabul edilmiştir.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN DOĞRULUĞU VE İŞLENMESİ

 

İşbu sözleşme kapsamında Satıcı tarafından Şirket’e verilen nüfus bilgileri, adres ve telefon bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kişisel bilgi/veri işbu sözleşmenin ifası amacıyla Satıcı işlerini daha iyi anlayabilmek ve onlara destek olmak, özel fırsatlar ve promosyonlar sunmak, tüm ürünlerimiz ve iş fırsatlarımız hakkında  Satıcı’yı  bilgilendirmek için Şirket kayıtlarında saklanmakta, tasnif edilmekte, iş amaçlı raporlarda kullanılmakta ve bu amaçlarla Şirket’in yurtdışındaki gurup şirketlerine gönderilebilmektedir. Satıcı işbu sözleşmeyi imza ile bahsi geçen verilen saklanmasına, yurtdışına transferlerine, tasnif edilmesine ve iş amaçlı raporların hazırlanması için kullanılmasına, bu verilerin gerektiğinde Şirketi’in kendisi, bağlı kuruluşları ve 3. Taraf hizmet sağlayıcıları tarafından kullanılmasına peşinen muvafakat etmiştir.

 

Satıcı kişisel bilgilerin/verilerin Şirket tarafından gerekli görüldüğünde, Türkiye dışında verilerin korunması hakkındaki yasaların Türkiye’deki yasalardan farklılık gösterdiği diğer ülkelerde dahi global olarak kullanılabileceğini kabul etmektedir.

 

Satıcı, kişisel bilgilerinde değişiklik yapmak isterse (0216) 305 20 22 numaralı telefonu arayarak gerekli gördüğü işlemi yapabilecektir. Satıcı ön sayfada yer alan kendisine ait tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

 

İşbu sözleşme Satıcı’nın yornow.com sitesinden kayıt formu doldurarak “Bayi Sözleşmesi’ni okuduğumu ve onayladığımı kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretlediği anda yürürlüğe girmiştir. Taraflardan biri feshedinceye kadar yürürlükte kalacaktır.